Visie en Missie:

Sokah beoogt de tafeltennissport populair te maken bij zoveel mogelijk mensen. Het bestuur streeft er ook naar om de eigen jeugd zoveel als mogelijk te laten doorstromen naar de senior-competitie en dit tot op het hoogste niveau. Dit wordt best gerealiseerd door een vertegenwoordiging te hebben in iedere afdeling van de competitie, van de laagste reeks tot en met de superdivisie waardoor de jonge talenten overal inzetbaar zijn.

Elk lid van Tafeltennisclub Sokah verklaart het huishoudelijk reglement te kennen en het te aanvaarden.

Inhoud:

1. Sporthal: artikelen 01-05
2. Competitie: artikelen 06-10
3. Leden/Gedrag/Lidgeld: artikelen 11-17
4. Aansprakelijkheid: artikel 18
5. Bardienst: artikel 19
6. Agenda: artikel 20
7. Parking, omgeving sporthal: artikel 21
8. Huisdieren: artikel 22
9. Wagens/Parkeren: artikel 23

 

Sporthal:

01.
De sporthal is beschikbaar voor de leden tijdens de vastgelegde trainingsuren, de competitie-avonden of op andere uren na afspraak met het bestuur.

02.
Het bestuur kan de sporthal opeisen voor speciale gelegenheden, (het organiseren van tornooien, wedstrijden, feesten, enz…) waardoor trainingen kunnen wegvallen.

03.
Specifieke tafeltenniskleding (Shirt van Sokah) is verplicht bij alle competitiewedstrijden van de hoogste reeksen. De ploegen die in de provinciale reeksen spelen, spreken af om op z’n minst een t-shirt van dezelfde kleur te dragen als er geen club-T-shirt beschikbaar is. De sporthal mag enkel betreden worden met sportschoenen die geen vegen achterlaten. Geen ander schoeisel is toegelaten op de sportvloer.

04.
Tijdens een wedstrijd wordt het veld enkel betreden door de spelers en de scheidsrechter. Alle andere spelers en supporters blijven achter de afboordingen.

05.
In de sporthal wordt enkel water in plastieken flessen of plastieken bekers toegelaten zodat de vloer steeds proper blijft en ongevallen met glas vermeden worden. Alle andere dranken zijn verkrijgbaar in de kantine en blijven ook in de kantine.

Competitie:

06.
Ieder clublid dient de goede naam van onze club uit te dragen en deze te verdedigen. Problemen worden in eerste instantie intern aan het bestuur gemeld en niet aan de grote klok gehangen. Het aanspreekpunt voor gedragsproblemen van onze leden is Philip Janssens. Ieder clublid stelt zich steeds sportief op tegenover de tegenstanders.  

07.
Bij competitie ontvangt de ploegkapitein de bezoekende ploeg. Hij wijst hen een tafel toe om in te spelen en geeft hen daarbij reeds 1 competitieballetje. De kapitein controleert tevens of de tafels, de netten, de puntenteller, de afboordingen in orde en speelklaar zijn. Bij een mankement, brengt de kapitein dat, samen met z’n ploegmakkers, onmiddellijk in orde. Hij drukt tevens het wedstrijdblad af en voorziet schrijfgerief (ligt achter de toog bij de barman) om dit in te vullen.

08.
De ploegkapitein spreekt met de bezoekende ploeg de volgorde van de wedstrijden af, of er al of niet op 2 tafels wordt gespeeld, wie de scheidsrechter is bij elke wedstrijd.

09.
Op het einde van de competitie verzamelt de kapitein het wedstrijdblad, geeft het schrijfgerief terug aan de barman, verzamelt de balletjes, en vult de wedstrijduitslag in op de computer. Hij drukt de uitslag af, geeft 1 kopie aan de bezoekende ploegkapitein en steekt de andere kopie, ondertekend door de bezoekende ploegkapitein, in de daartoe voorziene brievenbus.

10.
De kapitein van de ploeg die als laatste de sporthal verlaat, dooft meteen ook de lichten van de sporthal.

Leden/Gedrag/Lidgeld:

11.
Privacy/portretrecht:

Ieder lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

12.
Rookgedrag:

Het is nooit toegestaan om te roken in de sporthal, kleedkamer of cafetaria. Als sportclub raden we ook af om te roken net voor, tijdens of onmiddellijk na een clubactiviteit.

13.
Alcohol:

Er is een strikt verbod op alcoholconsumptie voor al onze jongeren minder dan 16 jaar. Consumptie van alcohol door spelende leden vanaf 16 jaar wordt enkel toegelaten in de cafetaria. Consumptie van sterke drank door minderjarigen is verboden. Bovendien worden leden geacht hun voorbeeldfunctie naar de jongere jeugd te kennen en slechts in beperkte mate te drinken.

14.
Drugs (soft- en harddrugs):

Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Indien we merken dat één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met onmiddellijke ingang uit de club gezet en kunnen de bevoegde instanties op de hoogte worden gebracht.

15.
Grensoverschrijdend gedrag:

Het is elk toegetreden lid absoluut verboden om enige handeling te stellen van psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens anderen. Een toegetreden lid kan worden uitgesloten door de Raad van Bestuur en met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigende stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een toegetreden lid, kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon (a) die de verplichtingen, opgelegd aan toegetreden leden, op ernstige wijze schaadt; (b) waarvan er ernstige vermoedens zijn dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan strafbare feiten of feiten die het algemeen belang van de leden of de club schaden. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid met de nodige discretie en met respect van het vermoeden van onschuld. De schorsing zal binnen een redelijke termijn opgeheven worden waarbij het bestuur binnen redelijke termijn bijeenkomt om over de uitsluiting te beslissen.

16.
Wat wordt er verwacht van de jeugdspelers:

- Plezier hebben en genieten van het Tafeltennisspel.
- Dat er op een eerlijke manier wordt gespeeld.
- Respect hebben voor anderen (medespeler, ouder, trainer, referee...).
- Respect hebben voor de regels, materiaal, lokaal,...
- Een goede (faire) verliezer zijn en een sportieve winnaar.
- Ambassadeur zijn voor de sport binnen & buiten het tafeltennis.
- Dopingvrij sporten.
- Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden.
- Verwittig de trainer of organisatie indien je niet kan of als je te laat dreigt te komen.
- Je altijd voor de volle 100% geven tijdens trainingen en wedstrijden.
- Je verantwoordelijkheid durven en leren nemen.
- Leer plannen.
- Durven opkomen voor je eigen mening op een respectvolle manier.
- Discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, religie, ... afkeuren.
- Leer luisteren naar je lichaam.
- Wees vriendelijk en beleefd. Op deze manier dwing je respect af.

Wat wordt er van de ouders verwacht:
    
- Kinderen plezier laten beleven in hun sport. Plezier komt op de eerste plaats. Druk zetten is voor niets nodig.
- Je kind te allen tijde steunen in zijn of haar ambities, hoe klein of hoe groot deze ook zijn.
  Inzet en eerlijkheid zijn belangrijker dan winnen.
- Tracht als ouder het niveau van je kind goed in te schatten en zeker niet te overschatten. Wees realistisch.
- Leer je kind omgaan met slechte resultaten. Ondersteun hen tijdens deze moeilijke momenten en spel hen zeker niet de les.
- Tracht hen de positieve zaken te laten zien van een slechte ronde.
- Geef zelf het goede voorbeeld.
- Besef dat je ouder bent en geen trainer.
- Besef dat coachen of hevig supporteren als toeschouwer voor onnodige druk kan zorgen tijdens wedstrijden.
  Laat de trainer zijn werk doen.
- Heb respect voor anderen (kind, trainer, medespeler, referee...), regels, etiquette,...
- Ga op een constructieve manier om met uw kind wanneer hij of zij ongepast gedrag vertoont t.o.v. medespeler,
  scheidsrechter, materiaal,...
- Heb interesse in de prestaties van uw zoon of dochter zonder daarin te overdrijven.
- Promoot een sportieve en gezonde levensstijl.
- Besef dat er meer is dan alleen Tafeltennis (studies, andere hobby’s,...)

Wat wordt er van de trainers verwacht:
    
- Op een positieve, gemotiveerde en enthousiaste manier coachen/lesgeven.
- Laat iedere speler groeien binnen zijn mogelijkheden.
- Draag goed gedrag en fairplay hoog in het vaandel.
- Ongepast gedrag niet negeren en zeker niet tolereren. Hier op een juiste en gepaste manier op reageren.
- Heb oog voor iedereen.
- Maak duidelijke afspraken met ouders en spelers.
- Heb respect voor anderen (kind, ouders, andere trainers,...).
- Wees er van bewust dat men een voorbeeldfunctie heeft.
- Heb oog voor pestgedrag.
- Zorg dat de spelers kunnen sporten in een veilige omgeving.
- Besef dat ieder kind een andere aanpak nodig heeft.
- Geef feedback aan ouder & kind (zowel de goede als de minder goede zaken) maar op een juiste manier.
- Leer kinderen plezier en fun te hebben in hetgeen zij doen. Leer hen om te genieten van tafeltennis.
- Sta open om nieuwe dingen te leren. Volg regelmatig een opleiding of een bijscholing.
- Leer kinderen realistische doelstellingen naar voor brengen.
- Hou rekening met het niveau van het kind tijdens het lesgeven.
- Besteed de nodige aandacht aan blessurepreventie.
- Leer op een duidelijke manier communiceren naar kinderen en ouders toe zodat er geen misverstanden ontstaan.
- Kinderen ethisch verantwoord leren sporten.

17.
Lidgeld:

Wordt betaald voor einde juni, dus voor het begin van het nieuwe seizoen. Niet of laattijdige betaling van het lidgeld resulteert eerst in een voorlopige schorsing die na laatste verwittiging definitief kan worden gemaakt door het bestuur. Er bestaat een verschillende regeling naargelang iemand enkel recreatief speelt of jeugdspeler is of al of niet competitie speelt in 1 van de verbonden. (VTTL, AVVV, Sporta)

Aansprakelijkheid:

18.
De bestuursleden zijn slechts beperkt aansprakelijk te stellen zoals dat in de reglementering van VZW’s is opgenomen. Vrijwilligers, bestuurders, alsook alle leden en bezoekende spelers of toeschouwers zijn door de club verzekerd tegen ongevallen.

Bardienst:

19.
Ieder clublid van minstens 16 jaar wordt geacht 3 x per seizoen de bar open te houden. (Tenzij deze afgekocht wordt) Dit houdt in dat hij de avond van z’n bardienst zeker tijdig aanwezig is (19u30). Hij werkt alle bestellingen af, ontvangt de betaling of noteert de bestelling en rekent op het einde de betaling af. Hij zorgt dat de koelkasten goed gevuld blijven zodat er steeds frisse drank voorradig is, plaatst het leeggoed in de daartoe voorziene bakken in het voorraadlokaal. Wast alle glazen af en zorgt dat de toog proper opgekuist achtergelaten wordt.

Agenda:

20.
De agenda van de bardiensten wordt vastgelegd door Tony De Bie in overleg met alle leden.    

Parking, omgeving sporthal:

21.
We houden de omgeving van de sporthal, de straat en de natuur netjes en deponeren afval in de daarvoor voorziene afvalbakken. Voor de rokers: Er kan niet in de sporthal of de kantine gerookt worden. Buiten aan de ingang kan er gerookt worden. De sigarettenpeuken in de daartoe voorziene asbak deponeren.

Huisdieren:

22.
Huisdieren zijn niet toegelaten in de sporthal (ook niet in de kantine van de sporthal)

Wagens/Parkeren:

23.
Wagens mogen uitsluitend geparkeerd worden op de openbare weg met inachtname van het vrijhouden van alle opritten van de buurtbewoners en/of scholen.

X

Right Click

No right click